2PROCENTRENTE.NL

2PROCENTRENTE

Een procent (van Latijn: pro centum, op honderd) aangeduid door het teken % is een honderdste deel. Men gebruikt procenten om een deel van een groter geheel aan te geven, door het geheel "op 100 te stellen". Door de uitdrukking in procenten, wordt vaak vermeden in decimalen te moeten rekenen en laten delen zich onderling gemakkelijk vergelijken. Het aantal procenten wordt percentage genoemd. In plaats van "de helft" kan men dus ook "50%" zeggen, of een "percentage van 50". Procenten worden het meest toegepast in de rekenkunde. Niet te verwarren met procentpunt.

Aangezien procenten altijd een deel van een geheel aangeven, is het belangrijk om in alle gevallen duidelijk aan te geven waar het hondersten van zijn. Met andere woorden wat is honderd procent? Helaas wordt hier vaak tegen gezondigd met het risico van een verkeerde interpretatie als gevolg.

Wettelijke rente versus contractuele rente
De wettelijke rente is feitelijk een gefixeerde schadevergoeding. De schuldeiser lijdt schade omdat zijn debiteur te laat betaalt. Als partijen daar niets over hebben afgesproken dan kan de schuldeiser, als hij zijn wederpartij in gebreke heeft gesteld, aanspraak maken op de wettelijke rente over de periode dat de debiteur in verzuim is. Het verzuim treedt in vanaf de in de ingebrekestelling genoemde fatale termijn. Wettelijke rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. In geval van een verplichting tot schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad is de wettelijke rente zonder ingebrekestelling verschuldigd.

Partijen kunnen echter ook in hun overeenkomst vastleggen dat bij te late betaling een vooraf vastgelegd rentepercentage verschuldigd wordt. Als zij dat hebben gedaan dan is die contractuele rente verschuldigd, en niet de wettelijke rente. In de praktijk zal de contractuele rente hoger zijn dan de wettelijke rente.


Twee soorten wettelijke rente
Sinds 1 december 2002 wordt onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties) en de 'gewone' wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn (niet-handelstransacties).

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties (ex..art. 6:119 BW) wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (.art. 6:120, lid 1 BW) en gepubliceerd in het Staatsblad. De hoogte van de wettelijke rente voor deze "consumenten"transacties fluctueert en is vanaf 1 februari 2004 gelijkgesteld aan 4%. (Raadpleeg het staatsblad voor het actuele percentage)

De wettelijke rente voor transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (ex.art. 6:119a BW) volgt telkens voor een half jaar uit de marginale toewijzigingsrente die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft toegepast op de meest recente basis-herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari respectievelijk vóór 1 juli van elk jaar, vermeerderd met 7 procentpunten (.art. 6:120, lid 2 BW). De marginale toewijzingsrente is te vinden in de maandberichten van de Europese Centrale Bank.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod